અમારાવિશે

નીંગબોનીંગબોરાઈઝિંગઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલકું,લિમિટેડ2016માંસ્થાપનાકરીહતી,જેભૂતપૂર્વછેનીંગબોxinxinચુંબકફેક્ટરી1996માંજોવામળેછે,નીંગબોચાઇનામાંસ્થિત,કાયમીચાઇનામાંસ્થિત,કાયમીકાયમીચુંબકએકવ્યાવસાયિકપૂરવઠાકારછે。અમારીકંપનીઆગ્રહ,લોકોલક્ષીબજારમાંલક્ષી,ગુણવત્તાલક્ષીઅનેસેવાલક્ષી;અમારોધ્યેયઅમારાસ્ટાફસાથેસાથેવિકાસપામેછેઅનેઅમારાગ્રાહકોસાથેમળીનેવિકસાવવામાટેછે...

અમારાગ્રાહકો


Baidu