ЗаНас.

宁波новазголемувањетоЕлектромеханичкикопродукции有限公司еоснованаво2016година,којепоранешен宁波鑫鑫МагнетиФабрикапронајденво1996年година,којсенаоѓаво宁波Кина,епрофесионалнаснабдувачнапостојанамагнети。НашатаКомпанијаИнсистираналушето-Ориентирана,Пазарно-Ориентирани,КвалитетОриентиранисервисноОриентирана;价格从еледадавастезаедносонашитевработени,идасеразвиесонашитеклиентизаедно...

Нашитеклиенти.


Baidu