हाम्रोबारे

宁波नयाँ崛起विद्युतविद्युत,लिमिटेडछपूर्व宁波鑫鑫चुम्बककारखाना,1996माफेला宁波चीनस्थितछछ,2016मास्थापितभएकोथियो,स्थायीचुम्बककोएकपेशेवरआपूर्तिकर्ता。हाम्रोहाम्रो,मान्छे-उन्मुखजोरबजार-उन्मुख,गुणस्तर-उन्मुखरसेवाउन्मुख;......

हाम्रोग्राहक


Baidu