زموږږاړه

宁波نويفاتصو机电有限公司په2016کېجوړړو,چېدوانيدیو,چېپخوانيدیو,چېپخوانيدی宁波xابرییکېپهپهددابرییکې1996کپهچینکېموزعيتلري,يوددايميفردياومسلديعرضه。زموږږدرکتفينكارفلفوالرونه,دبازارلرونه,دکیفیتلرونهاوسكمتونوسلرونکې;حموږمودهادهچېلههلوسارسوونسوفردکویایاونموکوي,اولههلومستريانوپهګډهجوړ...

زموږږدرودونسو


Baidu