අපිගැන

නිංෙබෝනිංෙබෝනැගීඑනනවනවවිද්යුත්තාක්ෂණවිද්යුත්තාක්ෂණදීදීස්ථාපිතකරනලදීනිංෙබෝනිංෙබෝපිහිටා,1996දීහමුවනහිටපු,ස්ථිරචුම්බකකවෘත්තීයවේ。--

අපගේගණුදෙනු


Baidu